گسترش تجارت منطقه ای با بنادر محلی

رییس سازمان بنادر و دریانوردی:
درحال حاضر بندر دیر به قطب تجارت مواد غذایی با قطر تبدیل شده است
گسترش ۱۵ بندر محلی برای افزایش تجارت منطقه ای در دستور کار است.