کنایه همتی به «فتح الفتوح » دولت

با خوشحالی می گویند شوک تورمی ارز ۴۲۰۰ تحلیه شد،

انگار فتح الفتوح شده است !

انتظار داشتند با کاهش تا ۵۰ درصدی تقاضای ضروری مردم ،

تورم با همان شدت ادامه یابد .

تخلیه شوک روند طبیعی رفتار اقتصادی است.

گفتید،حذف ۴۲۰۰ نیست، مردمی سازی است.

برنامه تون برای طبقات متوسط به پایین جامعه چیست؟

کنایه همتی به «فتح الفتوح » دولت

بیشتر بخوانید :

۲۱۲۲۰