کنایه ابطحی به وزیر ارشاد/ پوست خربزه بدی زیر پاتان گذاشتند

محمدعلی ابطحی ، فعال سیاسی اصلاح طلب نوشت :

آقا ی اسماعیلی وزیر محترم ارشاد شما وزیر ارتباط گیری و حمایت از هنرمندان هستید

به اندازه کافی تهدید کنندگان هستند .پوست خربزه بدی برنامه جهان آرا زیر پاتان گذاشت .

طعنه سنگین ابطحی به وزیر ارشاد / پوست خربزه بدی زیر پاتان گذاشتند