کدام کارگران مشمول دریافت فوق العاده شب کاری می‌شوند؟

اما سوال اینجاست که آیا به کارگرانِ نوبت کار هم بابتِ کار در شیفتِ شب، فوق‌العاده شب‌کاری تعلق می‌گیرد؟ پاسخ منفی است. در ماده ۵۸ قانون کار قید شده که این ۳۵درصد، تنها به کارگرانِ غیرنوبتی تعلق می‌گیرد. بنابراین چنانچه کارگران در ماه نوبتی را در صبح یا عصر و نوبتی را در شب کار کنند، مشمول دریافتِ فوق‌العاده شب‌کاری نمی‌شود. این کارگر طبق ماده ۵۶ قانون کار، بسته به ساعت‌های کاری نوبت‌کاری دریافت می‌کند که مبلغ آن ۱۰درصد، ۱۵درصد و ۲۲.۵درصد است.