کدام کارگران مشمول دریافتِ فوق‌العاده شب‌کاری می‌شوند؟

کدام کارگران مشمول گرفتنِ فوق‌العاده شب‌کاری می‌شوند؟ کارگری که از ۲۲ شب تا ۶ صبح و یا حتی بخشی از این ساعت مشغول به کار است، مشمول دریافتِ فوق‌العاده شب‌کاری می‌شود. طبق ماده ۵۸ قانون کار برای هر ساعت کار در شب ۳۵درصد اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می‌گیرد.

اما سوال اینجاست که آیا به کارگرانِ نوبت کار هم بابتِ کار در شیفتِ شب، فوق‌العاده شب‌کاری تعلق می‌گیرد؟ پاسخ منفی است. در ماده ۵۸ قانون کار قید شده که این ۳۵درصد، تنها به کارگرانِ غیرنوبتی تعلق می‌گیرد. بنابراین چنانچه کارگران در ماه نوبتی را در صبح یا عصر و نوبتی را در شب کار کنند، مشمول دریافتِ فوق‌العاده شب‌کاری نمی‌شود. این کارگر طبق ماده ۵۶ قانون کار، بسته به ساعت‌های کاری نوبت‌کاری دریافت می‌کند که مبلغ آن ۱۰درصد، ۱۵درصد و ۲۲.۵درصد است.

کدام کارگران مشمول دریافتِ فوق‌العاده شب‌کاری می‌شوند؟

سوال دیگر این است که کارگرانی که ۲۴ ساعت کار و ۴۸ساعت استراحت می‌کنند چطور؟ آیا آن‌ها نیز مشولِ دریافتِ فوق‌العاده شب‌کاری می‌شوند؟ پاسخ مثبت است. کارِ این کارگران طبق ماده ۵۳ قانون کار، کار مختلط است. کار مختلط کاری است که بخشی از ساعات انجام آن در روز و قسمتی از آن در شب است. در ماده ۵۳ قانون کار آمده: «در کارهای مختلط، ساعاتی که جزء کار شب محسوب می‌شود کارگر از فوق‌العاده موضوع ماده ۵۸ این قانون استفاده می‌نماید.» بنابراین کارگری که ۲۴ ساعت کار می‌کند و ۴۸ساعت استراحت، در ۲۴ ساعت کار، از ساعت ۶ صبح تا ۲۲ مزدِ عادی دریافت می‌کند اما برای کار از ساعت ۲۲ تا ۶ صبح ۳۵درصد اضافه بر مزد، فوق‌العاده شب‌کاری نیز باید به او پرداخت شود.

بیشتربخوانید :

۲۲۰ ۴۶