چرا دسترسی به سلاح سرد این‌ قدر آسان است؟

این روزها دیگر تماشای فیلم‌های قمه‌کشی و قدرت نمایی با سلاح سرد به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل شده است.
طبق گزارش روزنامه جام‌جم، سرعت دستیابی به سلاح سرد در ایران کمتر از نصف روز است.
دستیابی آسان به سلاح سرد در حالی است که مطابق قانون هرگونه خرید، فروش و استفاده از سلاح سرد ممنوع است.