هشت منطقه کلانشهر مشهد هوای پاک دارد

وی ادامه داد: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد طی ۲۴ ساعت گذشته، نشانگر هوای پاک با عدد ۴۹ است و شاخص کنونی هوای این کلانشهر (یک تا ۲ ساعت گذشته) نیز با عدد۵۲ نشان از سالم بودن هوا دارد. 

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: کیفیت هوا در۱۵ منطقه دیگر دارای ایستگاه سنجش کیفیت هوای مشهد در شرایط سالم قرار دارد.

اله پور افزود: شایسته است شهروندان مشهدی با کاهش رفت و آمدهای غیرضروری، نقش موثر خود را در بهبود کیفیت هوای این شهر ایفا کنند.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰ ای.کیو.آی به معنای وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰ ای.کیو.آی نشانگر وضعیت سالم است.