نیازمند رمزگشایی دقیق از بیانیه گام دوم در خصوص آموزش و پرورش هستیم


نیازمند رمزگشایی دقیق از بیانیه گام دوم در خصوص آموزش و پرورش هستیم

عضو شورای شهر تهران در جلسه امروز بیان کرد: نیازمند رمزگشایی دقیق از بیانیه گام دوم در خصوص آموزش و پرورش هستیم.