نمرات منفی رانندگان حادثه‌ساز چگونه محاسبه می‌شود؟

وی افزود: بر اساس بند اول ماده 7 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی چنانچه مجموع نمرات منفی راننده به 30 نمره منفی برسد گواهینامه وی به مدت 3 ماه توقیف می شود و مطابق با بند دوم در اثر ارتکاب تخلفات جدید در صورتی که 25 نمره منفی به راننده تعلق گیرد گواهینامه به مدت 6 ماه ضبط می گردد و برابر با بند سوم هرگاه پس از اعمال مقررات بند دوم 20 نمره جدید به راننده تعلق بگیرد گواهینامه وی ابطال خواهد شد.

سرهنگ بزی در پایان خاطرنشان کرد: در صورتی که متخلف به مدت شش ماه از زمان ارتکاب آخرین تخلف منجر به نمره منفی در بندهای (1) و (2) و یکسال در بند (3) این ماده مرتکب هیچ یک از تخلفات راهنمایی و رانندگی نشود کلیه نمره های منفی ناشی از تخلفات ارتکابی گذشته بلا اثر می گردد و تخلفات بعدی وی به عنوان تخلف اول محسوب می شود.