نذر آب خانواده هندو برای عزاداران امام حسین(ع)

یک خانواده هندو در مراسم عزاداری ایام ماه  صفر که در کشمیر هند برگزار شد، بین عزاداران به نام امام حسین (ع) آب توزیع کردند.