معزی : نه ستیز با برجام فایده ای داشت ، نه لجاجت با ورود زنان به ورزشگاه ها ؛ کاش بیاموزید

علیرضا معزی ، فعال رسانه ای نوشت :

سالها ستیز با توافق و سال ها تخطئه #برجام نهایتا به #مذاکره برای احیای آن رسید؛

سال ها مقاومت در برابر ورود #زنان به ورزشگاه ها هم نهایتا به باز کردن درهای #آزادی انجامید.

کاش بیاموزند لجاجت با شهروندان و لجاجت با واقعیت جز تعمیق شکاف و فرسایش سرمایه اجتماعی، عایدی ندارد.

معزی : نه ستیز با برجام فایده ای داشت ، نه لجاجت با ورود زنان به ورزشگاه ها ؛ کاش بیاموزید