مشاور تیم مذاکره کننده توئیت زد/ گول زبان سیاسی غربی های نژادپرست را نخورید

این رسانه انگلیسی نوشته که حتی توافق هسته ای با آمریکا هم باعث «رام شدن» ایران نمی شود!

 مرندی هم پاسخ داده است: رام کردن تهران؟ این غربی های نژادپرست بهتر از برده داران قرن نوزده نیستند. گول زبان سیاسی مناسب آنها را نخورید.