مرگ یک پاکبان شهرداری در اثر برخورد با خودرو

محمد کوهستانی، اظهارکرد: کارگر شهرداری علی آباد کتول در خیابان مزرعه درحال کار تمیز کردن جدول بود که یک ماشین دنا با سرعت بسیار بالا با این کارگر برخورد کرد.

وی ادامه داد: کارگر شهرداری در براثر شدت تصادف در محل حادثه جان باخت و ماشین دنا دراین حادثه مقصر شناخته شد وسرعت بسیار زیادی داشت.

کوهستانی افزود: راننده ماشین شهرداری دراین حادثه کمی مصدوم شد اما خوشتبختانه حال وی مساعد گزارش شده است.

وی بیان کرد: مرحوم علی شجاعی کارگر شهرداری که درحین کار جان باخت درحال بازنشستگی بود و داشت کارهای بازنشستگی خودش را انجام می داد.