عبور دختران ایرانی از شش خوان/ خوان هفتم در بازی استقلال و مس

رویدادی که هر چند اتفاق بسیار خوبی محسوب می‌شود، اما این سوال هیچ وقت برای هیچکس حل نشد که چرا باز شدن این گره باید چند ۱۰ سال به طول بیانجامد؟