روند پیشرفت و معالجه‌گری در جامعه پزشکی با اندیشه فلسفی سرعت میابد


روند پیشرفت و معالجه‌گری در جامعه پزشکی با اندیشه فلسفی سرعت میابد

مدیر حوزه‌های علمیه کشور گفت: روند پیشرفت و معالجه‌گری در جامعه پزشکی با اندیشه فلسفی سرعت میابد.