رهبر انقلاب: جوانان راه مشکل هستند نه مشکل

جهاد فکری و عملی برای گشودن گره های کشور از همین جوانان می توان بهره مند شد چرا که در این ۴۰ سال انقلاب این جوانان بودنند که نوک پیکان هستند.