دویدن زنان فوتبالیست موجب کچلی زمین چمن شده است!/ مجری: به نظرم بحث شما جنسیتی است/ ویدئو