دستور پوتین برای افزایش تعداد نیروهای مسلح روسیه

این رقم که شامل افزایش ۱۳۷ هزار نفری در تعداد پرسنل نظامی به ۱.۱۵ میلیون نفر است، از اول ژانویه اجرایی می‌شود.

اسناد معتبر مربوطه در مرجع اطلاعات حقوقی درج شده است.

طبق فرمان قبلی برای ۱۷ نوامبر ۲۰۱۷، نیروی مجاز قوای مسلح روسیه یک میلیون و ۹۰۲ هزار و ۷۵۸ نفر، از جمله یک میلیون و ۱۳ هزار و ۶۲۸ پرسنل نظامی بود.

اما در فرمان جدید آمده است: اکنون تعداد نیروهای مسلح فدراسیون روسیه به میزان دو میلیون و ۳۹ هزار و ۷۵۸ نفر از جمله یک میلیون و ۱۵۰ هزار و ۶۲۸ پرسنل نظامی است.