خودروی ارزان سیری چند؟

مدت هاست بحث تولید یا واردات خودروی ارزان به نقل محافل خودرویی تبدیل شده.