خبر مهم اولیانوف درباره برجام/ مذاکرات طولانی تر می شود!

اولیانوف نوشت:

هرگونه پیشنهاد جدید برای تهیه پیش نویس، مذاکرات وین در مورد برجام را به طور عینی طولانی می کند.

ممکن است مایه تاسف باشد، اما شرکت کنندگان این حق را دارند که مطابق با رویه عادی دیپلماسی چندجانبه، تغییراتی را در متن درخواست کنند.

باید صبور باشیم.

خبر تازه اولیانوف از طولانی شدن مذاکرات