حسین شریعتمداری خطاب به تیم مذاکره: دارید توافق می کنید در حالی که نه تحریمها برداشته شده، نه سپاه از لیست خارج می شود،نه غنی سازی ادامه می یابد


Nastooh Saba Newsroomطراحی و تولید: نستوه