حسینی، معاون پارلمانی رییس جمهور: تورمی که دولت تحویل گرفت یک تورم بی سابقه بود

حسینی، معاون پارلمانی رییس جمهور در برنامه فرامتن: تورمی که دولت تحویل گرفت یک تورم بی سابقه بود. در شرایط تحویل دولت مشکلات فراوانی داشتیم دولت هم تا اسفند کاری کرد تا اشراف پیدا کند و مشکلات کمتر شود.