جوانگرایی از رویکردهای مهم دولت سیزدهم است

سخنگوی دولت:
انرژی جوانان می تواند تحول خواهی را مضاعف کند
به سمت برنامه‌محوری حرکت کردیم
تدوین سند تحول دولت در این چارچوب است که برای ۳۷ موضوع کلان کشور راهکار ارائه کرده است.