جزئیات توافق احتمالی در صورت نهایی شدن مذاکرات هسته‌ای منتشر می‌شود/ هیچ گمانه زنی قابل استناد نیست

ابوالفضل عموئی با اشاره به گمانه‌زنی‌های متعدد در مورد جزئیات توافق احتمالی ایران و 1+4اظهار داشت: هر تصمیمی در چارچوب توافق برجام اخذ شود و در نهایت به جمع‌بندی برسند به عنوان تصمیم کمیسیون مشترک برجام منتشر خواهد شد.

وی افزود: متن توافق احتمالی، هم در اختیار افکار عمومی قرار می‌گیرد  و هم در اختیار ذی نفعان در کشورها و مقامات این کشور ها، و پس از آن قابلیت ارزیابی آن وجود دارد.

وی با اشاره به ارزیابی‌های مختلف از مفاد توافق توسط افراد مختلف و رسانه های داخلی و خارجی گفت: مذاکرات در حال انجام است و هنوز به لحاظ تخصصی امتیاز های مختلفی در مسیر آن تبادل می شود اما هنوز نمی‌توان از متن پایانی حرفی زد، اصل اساسی در مذاکرات این است که هیچ توافقی حاصل نمی‌شود تا زمانی که در مورد همه چیز توافق شده باشد، لذا در این مرحله هیچ گونه گمانه زنی قابل استناد نیست و باید صبوری کرد تا تکلیف نهایی توافق مشخص شود.