تصویر استثنایی ناسا از تقابل ایستگاه فضایی چین و ماه!

در تصویر روز ناسا، عبور ایستگاه فضایی چین یا ایستگاه فضایی «تیانگونگ» از مقابل ماه را تماشا می‌کنیم. این تصویر از «اسپرینگ گرنج» در «نیو ساوت ولز» استرالیا گرفته شده است.

تصویر استثنایی ناسا از تقابل ایستگاه فضایی چین و ماه!

تفاوت‌های رنگی از سطح ماه که در تصویر روز ناسا مشاهده می‌کنیم، نشان دهنده ترکیب‌های شیمیایی متفاوت در سطح قمر زمین است. نقاط سفید رنگی که از گوشه سمت چپ پایین شروع شده و در امتداد یک خط تا گوشه سمت راست بالا کشیده شده است، ایستگاه فضایی چین است که در قسمت‌ روشن ماه پیدا کردن آن اندکی دشوار است.

۴۱۴۱