تصویب سند ملی مدیریت رسانه‌ای بحران کشور

به گزارش خبرنگار گروه رفاه اجتماعی خبرگزاری فارس، سند ملی مدیریت رسانه‌ای بحران بر اساس «بند ژ ماده ۹» قانون مدیریت بحران کشور در راستای رسیدن به جامعه آماده و تاب آور از طریق ایجاد آگاهی و درک صحیح نسبت به حوادث و ارتقای فرهنگ ایمنی در سطح کشور مصوب ستاد ملی پیشگیری،هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران به دستگاه‌های موضوع ماده ۲ قانون، جهت اجرا با امضای رئیس سازمان و دبیر ستاد ملی پیشگیری ،هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران کشور ابلاغ شد.

 این سند هماهنگی بین سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات سازمان‌ها، بخش‌های رسانه ای و ذینفعان مرتبط با مدیریت بحران را با رویکرد مدیریت یکپارچه دنبال کرده و قائل به لزوم به کار گیری رویکرد کشی در کنار رویکرد واکنشی در مواجهه با بحران است. بر این مبنا شکل گیری مرکز مدیریت رسانه ای بحران را به عنوان یک مرکز مقطعی در کنار کمیته امور آموزش و ماه پریت رسانه، به عناون یک کمیته دائمی امری ضروری می‌داند.

در سند حاضر علاوه بر تبیین مفهوم مدیریت رسانه ای بحران، به معرفی مرکز مدیریت رسانه ای بحران، شرح وظایف سخنگو و روابط عمومی دستگاه های ذیربط در مدیریت بحران و پرداخته شده است. مرکز مدیریت رسانه ای بحران با شروع شرایط اضطراری ناشی از وقوع بحران تشکیل شده و به صورت فعالانه دستگاه های مسئول را در مدیریت بهینه و هدفمند بحران هدایت و هماهنگ می کند. این مرکز بر رویکرد تعاملی، فعالانه و برنامه ریزی شده دستگاه ها و مسئولین ذیربط در بهره مندی از رسانه ها تأکید دارد.

کارایی و اثربخشی کمیته امور آموزش و مدیریت رسانه و مرکز مدیریت رسانه ای بحران در زمینه مدیریت بحران وابسته به کنشگری مطلوب رسانه های مؤثر از جمله رسانه های صوتی و تصویری، مکتوب و مجازی است که این کنشگری مطلوب محصول مجموعه ای از اقدامات در مراحل پیشگیری و کاهش خطر، آمادگی و پاسخ و بازسازی و بازتوانی است در صورت سیاستگذاری صحیح برای رسانه ها و تأمین الزامات کنشگری آنها، می توان امید داشت که این رسانه ها از طریق اقدامات مؤثر و توسعه همکاری های بین بخشی، نقش فعالانه خود را در کاهش پیامدهای نامطلوب شرایط بحرانی ایفا کند.

کمیته امور آموزش و مدیریت رسانه

بر اساس سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور، ستاد های ملی، استانی و شهرستانی پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران لازم است در راستای اجرای وظایف قانونی مندرج در ماده ۱۰، ۱۱ و ۱۲ قانون مدیریت بحران و ایجاد هماهنگی بین سازمانها و دستگاه های مرتبط در فرایند مدیریت بحران برای تشکیل چهار کمیته که با ریاست رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در سطح ملی، مدیر کل مدیریت بحران در سطح استانی و مدیر بحران در سطح شهرستانی هماهنگی لازم را به انجام رسانند که کمیته امور آموزش و مدیریت رسانه یکی از این کمیته‌ها است.

کمیته امور آموزش و مدیریت رسانه وظیفه برنامه‌ریزی، هماهنگی و پایش اقدامات دستگاههای موضوع ماده ۲ قانون در حوزه امور آموزش و مدیریت رسانه از حمله ارتقای آگاهی و آمادگی، تمرین و مانور، تبلیغات و اطلاع رسانی به ذینفعان مختلف را بر عهده دارد. در این راستا، سیاستگذاری چگونگی بهره گیری از حداکثر ظرفیت های رسانه های دولتی، خصوصی و مجازی با عنایت به مفاد سند حاضر به منظور مدیریت بهینه بحران بر عهده این کمیته است اعضای کمیته امور آموزش و مدیریت رسانه در سطح ملی شامل اشخاص زیر است:

رئیس سازمان (رئیس کمیته ) و یکی از معاونان متناسب با شرح وظایف و با یکی از اعضای مرتبط در کمیته در سطح مدیر کل یا معاون دستگاه اجرایی) به تشخیص رئیس سازمان (دبیر کمیته)؛ نمایندگان تام الاختیار دستگاه های عضو ستاد ملی پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران حداقل در سطح معاون یا مدیر کل و مرتبط با موضوعات آموزش و مدیریت رسانهای بحران سه نفر از خبرگان، اساتید دانشگاهی و یا مراکز تحقیقاتی به انتخاب رئیس سازمان در رشته های مرتبط با موضوعات آموزش و مدیریت رسانه ای بحران.

انتهای پیام/