ببینید | ۲۴ ساعت با پهپادهای بمب‌افکن کرار در رزمایش ارتش، البته در ۱۴۰ ثانیه!

265 69