ببینید | پشه روی خشن خود را نشان داد؛ تسلیم شدن طهماسب مقابل زورگویی پشه

265 262