ببینید | لحظه هولناک حمله سارقان مسلح به یک خودرو در پمپ بنزین!

265 256