ببینید | داستان نماینده‌ای که یک روز نامه زد چرا آب به دریاچه ندادید و یک روز نوشت چرا دادید؟!

او ادامه داد: «این مسئله اتفاق افتاده است، اتفاقا در ماجرای تحقیق و تفحص که بررسی می‌کردم یک نماینده محترم مجلس در یکجا می‌گوید چرا دریاچه خشک شده، جایی دیگر که وزارت نیرو داشته آب را به سمت دریاچه رها می‌کرده تا حقابه دریاچه را بدهد مدعی شده چرا آب به دریاچه می‌دهید، بدهید کشاورزان استفاده کنند.»

او گفت: «یک نماینده مجلس چه شکلی می‌تواند یکبار امضا کند که چرا آب به دریاچه ندادید و یکبار امضا کند که چرا آب به دریاچه دادید، این‌که خیلی دوگانگی است، شما از این دوگانگی‌ها و تعارض منافع زیاد می‌بینید.»

۲۶۵ ۶۹