ببینید | جنجال جدید بایدن؛ سردرگمی و ترک ناگهانی جلسه بحران طوفان!

265 262