ببینید | جریمه مالیاتی استقلال و پرسپولیس و پرسپولیس بخشیده می‌شود | به شکل عذاب‌آوری زیان‌ده شده بودند!

264 69