ببینید | انتقاد تند یکی از بزرگترین موسیقیدانان ایران: مردم ما هوش موسیقی‌شان را از دست داده‌اند

265 69