بازدید رییس قوه قضاییه از نمایشگاه دستاوردهای وزارت دفاع