ایران در شاهراه ارتباطی جهان/ افزایش دوبرابری ترانزیت کالا در دولت سیزدهم

معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی : سال گذشته ترانزیت کالا با افزایش دو برابری به حدود ۱۰ میلیون تن رسید

امسال ترانزیت کالا به ۲۰ میلیون تن افزایش خواهد یافت

این‌ میزان با توجه به جنگ اوکراین تا ۳۰ میلیون تن قابل پیش بینی است