الله کرم پست دانشگاهی گرفت/ او از سران انصار حزب الله است

این حکم در حالی صادر شده است که رئیس گروه بابد در فرآیند انتخابی و توسط اعضای هیئت علمی انتخاب شود ولی الله کرم بدون شرکت در انتخابات به این سمت رسیده و به همین دلیل حکم “سرپرستی” برای او صادر شده است.

حسین+الله+کرم