افزایش قیمت ها باعث ایجاد فشار به مردم شد

حسینی، معاون پارلمانی رییس جمهور در برنامه فرامتن:
یارانه ها افزایش پیدا کرده و دولت در حال رونق بخشیدن به امورات است.
صدها مراکز تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل بوده که در این مدت راه اندازی شده است.
در این مدت کارگران و بازنشستگان افزایش حقوق قابل توجهی داشته اند.
رتبه بندی معلمان هم انجام شد در حالی که در گذشته این موضوع به تاخیر افتاد.
در حال حاضر در خصوص کارمندان در دولت بحث است که چه حمایت هایی می توان انجام داد.
بنای دولت پول پاشی نیست و در کنار اینکه باید رفاه اقشار مختلف به ویژه کارمندان را باید فراهم کنیم باید سرمایه گذاری هم صورت بگیرد.