اظهارات دادستان همدان درباره پشت پرده بحران آب در این استان

وی اظهار کرد: بحران آب در همدان؛ مرتبط با کم کاری و ترک فعل برخی مسئولان در یکی دو سال اخیر نیست، بلکه عوامل متعددی پشت پرده است و شناخت این موارد نیاز به کار کارشناسانه، فنی و تخصصی دارد.

دادستان همدان افزود: بنابراین برای اعلام مقصر یا مقصران وضع موجود باید بررسی جامع و گسترده انجام شود، چرا که بدون تحقیق به طور یقین نمی توان گفت که کدام مسئول یا مسئولان ترک فعل داشته اند و بدون دلیل بگیر و ببند داشته باشیم.

خانجانی موقر با اعلام اینکه برای مسئله قطعی آب همدان پرونده قضایی تشکیل شده، تأکید کرد: بی شک بانیان وضع موجود و این قطعی آب در همدان در هر سطحی باشند بازخواست می شوند.