آیا می توان مهریه خود را بعد از عقد افزایش داد؟

چند نکته درباره مهریه و وصول آن را در ادامه بخوانید:

IMG_20220822_005330_075

IMG_20220822_005336_105

IMG_20220822_005400_454

IMG_20220822_005402_409